Dr. Leonardo Ávila

Fisioterapeuta / SC


Dr. Wiron Lima

Fisioterapeuta / CE


Felipe Fagundes

Fisioterapeuta / SP


Flávio Bryk

Fisioterapeuta / SP


Gustavo Pilon

Fisioterapeuta / ES


Igor Andrade

Fisioterapeuta / MG


Leandro Fukusawa

Fisioterapeuta / SP


Rafael Krasic

Fisioterapeuta / SP


Dr. Rodrigo Andrade

Fisioterapeuta / SP


Rodrigo Vasconcelos

Fisioterapeuta / SP


Fábio Arcanjo

Fisioterapeuta / BA


Nayra Rabelo

Fisioterapeuta / SP


Igor Borges

Fisioterapeuta / SE